Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldalára (7)Ugrás a tananyag következő oldalára (teszt)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Tanulási útmutató

Összefoglalás

Konzol alkalmazás készítése; szöveg, szám, szám értékű kifejezés kiírása, szöveg, szám beolvasása, értékadás, beolvasott adat ellenőrzése; C++ elemek: int, double, bool, char és string, kapcsolódó operátorok, if else

Követelmény

Önállóan megoldható feladatok

{esszé}

Adja meg az alábbi, adatokra vonatkozó fogalmak jelentését egy-egy mondatban!

 • hozzáférési jog,
 • hatáskör.

Írja le a C++ elágazás utasítás szintaxisát!

{/esszé}

Konzolalkalmazás készítése C++-ban; tipikus részek egy egyszerű C++ programban

A konzol alkalmazás szerkezete – a legegyszerűbb eset

A C++ nyelven készült konzol alkalmazás szerkezete „madártávlatból” szemlélve az alábbi. Figyeljük meg a „Helló világ!” programot!

C++ forráskód

megjegyzés

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 cout << "Hello world!" << endl;
 return 0; 
}
← a standard C-n túli I/O-függvényekre hivatkozás kedvéért
← az std (standard) névtér elemeinek könnyebb eléréséért
← a fő (az elsőként induló) program
← utasításblokkjának kezdete
← a "Hello world!" szöveg kiírása, majd soremelés
← kilépés 0-val a főprogramból, amely most mint függvény a 0 értéket adja vissza
← utasításblokk vége
Feladat

Az std névtér szerepének kiderítésére próbáljuk ki az alábbi programot is!

C++ forráskód

megjegyzés

#include <iostream>
 
//using namespace std;
 
int main()
{
 std::cout << "Hello world!" << std::endl;
 
 return 0; 
}
.
.
← „lekommentezve” a névtér „kijelölést”
.
.
.
← a névtér-hivatkozást egyedileg megadva
.
.
.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A konzol alkalmazás szerkezete – általánosítva

A fenti példát némileg általánosítva lássuk az egyetlen függvényből álló C++ program struktúráját!

C++ forráskód

megjegyzés

#include <iostream>
using namespace std;
 
típ main()
{
  …
  …
 
  return fvÉrték;
 
}
.
.
.
← a main függvény feje; eredményének típusa: típ
.
← lokális adatdeklarációk (ha vannak)
← a függvénytörzs végrehajtható utasításai
.
← megálláskor fvÉrtéket ad vissza eredményként, amelynek típusa típ
.
.

A típ szokás szerint int, azaz egész szám típus.

Az alábbi animáció bemutatja a konzolalkalmazások készítésével kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

Az animáció bemutatja a kódolással kapcsolatos legalapvetőbb információkat.

Flash lejátszó letöltése

Kódolási alapismeretek

Vissza a tartalomjegyzékhez

C++ utasítás összefoglaló – a legszükségesebb kellékek

Elemi adattípusok

int – egész szám

float, double – valós

char – karakter (egyetlen jel)

string – szöveg (karakterlánc)

bool – logikai

Deklaráció

Szintaxis

típ adatazonosító;

Szemantika

Az adatazonosító nevű adatnak, helyet foglalunk a memóriában. A típ típusnak megfelelő mennyiségű területet kap, és a típ által meghatározott műveletekkel lesz manipulálható.

Értékadás

Szintaxis

változó = kifejezés; //típusegyezés!!!

Szemantika

A kifejezés kiértékelésre kerül, és a kapott érték a változóba másolódik.

Konzol input

Szintaxis

cin >> változó; //változó←konzol; konzol=billentyűzet

Szemantika

cin : Consol INput; a cin egy karakterekből álló ún. inputfolyam, amely a „consol” nevű berendezésről (vagyis a billentyűzetről) jön; a következő eleme a változóba konvertálódik; ha a változó szám típusú, akkor az elem (ha lehetséges) bináris számként kerül a változóba, ha szöveg típusú, akkor a következő szóközig tartó jelsorozat kerül a változóba.

Konzol output

Szintaxis

cout << kifejezés; //konzol←kifejezés; konzol=képernyő

Szemantika

cout : Consol OUTput; a cout egy karakterekből álló ún. outputfolyam, amely a „consol” nevű berendezésre (vagyis a képernyőre) kerül; a következő eleme a kifejezés értékéből konvertálódik stringgé.

Kilépés

Szintaxis

return egész-kifejezés; //kilépés a (fő/al)programból

exit(egész-kifejezés); //kilépés a programból

Szemantika

Az aktív alprogram végrehajtása megszakad. Ha az alprogram a main() függvény, akkor a program megáll. Az operációs rendszer számára hozzáférhető az egész-kifejezés értéke. A két utasítás között nincs lényegi különbség, ha a main() függvényben használjuk.

(Kétirányú) Elágazás utasítás

Szintaxis

if (logikai-kifejezés)
{
  … az igaz-ág utasításai …
}
 else
{
  … a hamis-ág utasításai …
}

A hamis-ág elhagyható.

A logikai kifejezés tartalmazhat – többek közt – relációjeleket (<, <=, ==, >=, >, !=; az utóbbi a „nem egyenlő”), logikai műveleti jeleket (! – „tagadás”, && – „és”, || – „vagy”).

Szemantika

A logikai-kifejezés kiértékelődik, majd annak igaz értéke esetén az igaz-ág utasításaira kerül a vezérlés, hamis értéke esetén pedig a hamis-ág utasításaira kerül a vezérlés. Ha nincs hamis-ág, akkor a logikai-kifejezés hamis értékekor a végrehajtás az if utasítás utáni, azaz az igaz-ág utáni utasításnál folytatódik.

Az alábbi animáció bemutatja az elágazások használatát és a kódolásukkal kapcsolatos legfőbb tudnivalókat.

Az animáció bemutatja, hogyan kell elágazásokat használni.

Flash lejátszó letöltése

Elágazások használata, kódolás

Vissza a tartalomjegyzékhez

Gyakorló feladatok

1. feladat – Pozitív szám

Feladat

A programnak egy pozitív egész számot kell beírni! Ha nem pozitív egész számot kapott, akkor jelezzen hibát, és álljon meg. Helyes szám beolvasása után írja is ki a beolvasott számot a képernyőre!

Több lépésben fogjuk megoldani a feladatot.

Specifikáció – 1

Bemenet

Szám:Egész

Kimenet

Szám:Egész

Előfeltétel

Utófeltétel

Szám>0 → cout=Szám és
Szám≤0 → cout="Hibás szám!"

A specifikációhoz: az utófeltételben két implikáció (→) szerepel logikai „és” művelettel összekapcsolva. Olvassuk és értelmezzük ekképpen: „ha a Szám pozitív, akkor a konzol outputra a Szám érteke kerüljön, ha a Szám 0 vagy negatív, akkor a konzul outputra a »Hibás szám!« szöveg”!

Ezzel a specifikációval az a baj, hogy nincs összhang a kimenet és az utófeltétel között: a kimeneten egyetlen számról esik szó, az utófeltételben egy szöveges adatról is.

Az nem baj, de – a későbbiekben tapasztalni fogjuk, hogy – nem szokás specifikálni a képernyőn megjelenő dolgokat, pláne egy programozási nyelv szókincsét felhasználva. A megjelenés mikéntjét nem tartjuk fontosnak, nem tartjuk specifikálandónak. Általában feltesszük, hogy a kimenet minden adata valahogy megjelenik az outputon (általában a képernyőn).

Specifikáció – 2

Bemenet

Szám:Egész

Kimenet

Üzenet: Szöveg

Előfeltétel

Utófeltétel

Szám>0 → Üzenet=Szöveg(Szám) és
Szám≤0 → Üzenet="Hibás szám!"

A specifikációhoz: a Szöveg függvény egy előre definiáltnak feltételezett konverziós függvény (Egész→Szöveg).

Algoritmus – 2

A PozitívSzám feladat algoritmusa, struktogrammal.A PozitívSzám feladat algoritmusa, struktogrammal.

Ezzel az algoritmussal az a probléma, hogy tartalmaz a későbbiekben nem algoritmizálandó „részletkérdéseket” is. Sem a beolvasást, sem a kiírást nem tartjuk az algoritmizálás szempontjából fontosnak, ezért később elhagyjuk. Folytassuk a kódolással!

Kód – 2

Az elkövetkezőkben az egyébként „szokásos” bevezető kommentsorokat nem tüntetjük föl.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int Szam;
  string Uzenet;
 
  cout << "Kérem a pozitív számot!"; cin >> Szam;
  if (Szam>0)
  {
    Uzenet=itoa(Szam);
  }
   else
  {
   Uzenet="Hibás szám!";
  }
  cout << Uzenet;
  return 0;
}

A kódoláshoz: látható, hogy a beolvasás „szertartása” két dolgot jelent. Egyrészt egy kérdés szövegének kiírását (cout << "Kérem a …), másrészt a tényleges beolvasást (cin >> Szam). A fenti kód hibája, hogy az itoa („integer to alfa”) konverziós függvény nem tartozik a C++ standard implementációjához, így gyakran a fordítóprogram szintaktikus hibát jelez. Megjegyezzük, hogy ezt a hiányosságot a későbbi gyakorlatok egyikén kiküszöböljük, és megírjuk a saját változatunkat.

Specifikáció – 3

Bemenet

Szám:Egész

Kimenet

Szám:Egész

Előfeltétel

Szám>0

Utófeltétel

Szám’=Szám

A furcsaság annyi, hogy a be- és a kimeneten ugyanaz az adat jelenik meg. Ha belegondolunk a feladatba, ez természetes: ki kell írni a beolvasott adatot. Ha tehát nem kell a specifikációban a kiírással sem törődni, akkor világos, hogy ez esetben a kimenet nem más, mint a bemenet. Viszont az utófeltételben ugyanaz az adat bemeneti és kimeneti értéke is előfordul. Ezt a két pillanatbeli értéket meg kell tudnunk különböztetni. Erre használjuk majd az aposztrófot, mégpedig a kimeneti érték mellé biggyesztve.

Az előfeltétel tartalmazza azt az „extra elvárást”, amelyet a feladat szövege megfogalmaz, amely teljesüléséhez köthető a lényegi „számítás”. Megállapodunk abban, hogy a kódoláskor intézendő el:

Algoritmus – 2

Algoritmizálandó valójában nincs is: hiszen a feladat csak egy beolvasást és egy kiírást ír elő, a köztük lévő lényegi transzformáció most nem létezik.

Kód – 3

#include <iostream>
#include <windows.h> //az exit-hez szükséges
using namespace std;
int main()
{
  int Szam;
  cout << "Kérem a pozitív számot!"; cin >> Szam;
  if (Szam<=0)
  {
    cout << "Hibás szám!" << endl;
    exit(1);
  }
  cout << "Szám:" << Szam << endl;
  return 0;
}

A kódoláshoz: a beolvasás „szertartása” továbbiakkal bővült: az előfeltétel teljesülésének ellenőrzésével és a hiba esetén végrehajtandó tevékenységgel. A kiírásnál is megjelent egy újdonság: a kiírandót kísérő szöveg (cout << "Szám:" ).

Még ez sem igazán tetszetős megoldás, mert a programnak két „végpontja” lett: az egyik a hibás esethez, a másik a „normál” esethez tartozik. Ez nem szerencsés. Hogy lehetne ezt elkerülni? Válasz: kétirányú elágazással, valamint a megállási kódot tartalmazó segédváltozó bevezetésével és használatával.

Érdemes egy konvenciót is megszokni, követni: a „normál”, azaz problémamentes megálláshoz a 0 megállási érték tartozzék, a hibásakhoz 0-tól különböző.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int Szam; //a specifikációból
  int megall;//a kilépési kód
  cout << "Kérem a pozitív számot!"; cin >> Szam;
  if (Szam<=0)
  {
   cout << "Hibas szam!";
   megall=1;
  }
   else
  {
   cout << "A szám:" << Szam << endl;
   megall=0;
  }
  return megall;
}

Kódoláshoz továbbiak:

Képernyőkép: a PozitívSzám feladat programja futás közben.Képernyőkép: a PozitívSzám feladat programja futás közben.

ezen segíthetünk az alábbi függvény elhelyezésével (még az első kiírás előtti pontra): setlocale(LC_ALL,"hun").

2. feladat – Licitálás drágakőre

Feladat

A programban adott a licit alsó értéke, ennél kevesebbet nem lehet ajánlani. Olvassa be a licitet! Amennyiben a licit alsó értékénél kisebbet adott meg, akkor jelezze a hibát és lépjen ki, különben írja ki a beolvasott licit értéket!

Specifikáció

Bemenet

Licit:Egész

[Konstans LicitAlsó:Egész=10]

Kimenet

Licit:Egész

Előfeltétel

LicitAlsó≤Licit

Utófeltétel

Licit’= Licit

A specifikációhoz: az algoritmushoz bementi funkciójú, ámde ténylegesen be nem olvasandó a LicitAlsó adat, ezért jelenik meg a specifikáció bemeneti részében amolyan „megjegyzés” gyanánt a Konstans megjelöléssel.

Algoritmus

Algoritmus valójában nincs is: hiszen a program csak egy beolvasást és egy kiírást ír elő.

Kód

A kódolás az előbbiek után pofonegyszerű, hiszen a Szám helyett a Licit változót kell következetesen használni. Egyetlen újdonságot a LicitAlsó konstans jelenti.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int Licit;       //a specifikációból
  const int LicitAlso=10; //a specifikációból
  int megall;       //a kilépési kód
  cout << "Kérem a licitet!"; cin >> Licit;
  if (Licit<LicitAlso)
  {
   cout << "Hibás licit!";
   megall=1;
  }
   else
  {
   cout << "A licit:" << Licit << endl;
   megall=0;
  }
  return megall;
}

3. feladat – Pénz

Feladat

Mennyi pénzt költhet el szórakozásra? Elhatározza, hogy ha 5000 Ft-nál kevesebbet keres (készpénzt kap), akkor azt azonnal elkölti – ennél nagyobb összeg esetében azonban 5000 Ft egész számú többszörösét a számlájára utalja, és csak a maradékot költi el.

Specifikáció

Bemenet

Pénz:Egész

[Konstans Határ:Egész=5000]

Kimenet

Ebeké:Egész

Előfeltétel

0≤Pénz és 5 | Pénz

Utófeltétel

Ebeké=Pénz Mod Határ

A specifikációhoz: az előfeltételben a Pénz 5-tel való oszthatóságát írtuk elő (a nem negativitás mellett), amihez felhasználtuk a matematikában szokásos | „osztója” operátort. Az utófeltételben kulcs szintén egy a matematikában jól ismert művelet, a {forráskodbe}Mod{/forráskodbe}, vagyis a maradékképzés művelet.

Algoritmus

A Pénz feladat algoritmusa, struktogrammal.A Pénz feladat algoritmusa, struktogrammal.

Kód

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int Penz;       //a Bemenet
  const int Hatar=5000; //a Bemenet
  int Ebeke;      //a Kimenet
  int megall;      //a kilépési kód
  cout << "Mennyit keresett?"; cin >> Licit;
  if (0>Penz || (Penz % 5)!=0)
  {
   cout << "Ennyit nem lehet!";
   megall=1;
  }
   else
  {
   Ebeke=Penz % Hatar;
   cout << "Elköltheti:" << Ebeke << endl;
   megall=0;
  }
  return megall;
}

A kódoláshoz: a maradékképzés C++ operátora a %.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Házi feladat – Hőmérséklet

Feladat

Reggeli hőmérséklet értékelése, átszámítása Fahrenheit-fokra. [°F]=[°C]9/5+32 Olvassuk be a hőmérsékletet – a Földön eddig előfordult leghidegebb és legmelegebb hőmérsékletek a kódban adottak (-89° C, 58° C). (Hibás beolvasás esetén jelezzük a hibát, és lépjünk ki.) Helyes érték esetén adjuk meg és írjuk is ki, hogy fagypont alatti vagy feletti-e a hőmérséklet, és számoljuk azt át Fahrenheitre!

Segítségként megadjuk a specifikációt, alkossa meg az algoritmust és a kódot!

Specifikáció

Bemenet

Hőm:Egész

[Konstans MinH,MaxH:Egész(-89,58)]

Kimenet

Fagyott: Logikai, HőmF:Egész

Előfeltétel

Höm[MinH..MaxH]

Utófeltétel

Fagyott=Hőm≤0 és HőmF=Hőm*9/5+32

Algoritmus

házi feladat

Kód

házi feladat

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.